CvTE 31 januari 2023

Vacature vaststellingscommissie profielvak groen

Vacature vaststellingscommissie profielvak groen

Per 1 augustus 2023 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens een vacature voor de vaststellingscommissie profielvak groen vmbo. Deze vacature wordt op voordracht van Platform vmbo groen ingevuld. Ben jij een docent die voldoet aan de functie-eisen van het CvTE en daarnaast denkt en handelt vanuit een modern en breed groen perspectief? Dan is dit een mooie kans om je deskundigheid ook op een andere manier in te zetten en jezelf verder te ontwikkelen in een team van enthousiaste vmbo groen collega’s.

Vacature: lid vaststellingscommissie profielvak groen vmbo
Taakomvang: ca. 416 klokuren op jaarbasis*

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het schooljaar 2022-2023

College voor toetsen en examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo: 

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Taken en functie-eisen lid

We zijn op zoek naar een lid die zich gaat bezighouden met het:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het Profielvak Groen vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het Profielvak Groen vmbo;
 • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het Profielvak Groen vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie Profielvak Groen vmbo:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het Profiel Groen vmbo;
 • beschikt over goede vakkennis en –vaardigheden op het gebied van het profiel Groen vmbo. Gezien de samenstelling van de vaststellingscommissie is daarbij specifieke vakkennis en vakvaardigheden op het terrein van bloem vereist. Gewenst is daarnaast specifieke  vakkennis en vakvaardigheid op de deelterreinen groen en plant van het profiel groen.   
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs en de examinering ervan in het Profielvak Groen in examenklassen (bij voorkeur in alle leerwegen) in het vmbo.

Strekt tot aanbeveling:

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met:

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij  de heer Gerard de Gier via 06 13 24 11 47 of g.degier@cvte.nl.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies  en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. 
Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. 
Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via telefoonnummer 030 23 06 060.

Reageren

Wilt u reageren op deze vacature: stuur dan vóór 1 maart 2023 een beknopte motivatie en een CV via deze link naar het secretariaat van Platform vmbo groen. Bij reactie ontvangt u een bevestiging en een beschrijving van de selectieprocedure. Vanuit de aanmeldingen zal een docent worden voorgedragen aan het CvTE.
Het CvTE maakt de definitieve keuze en benoemd het nieuwe lid van de vaststellingscommissie profielvak groen.


 

 


Meer nieuws