13 september 2017 Samenwerken aan beroepsonderwijs

Samenwerken aan beroepsonderwijs

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het vmbo en mbo. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO en de VO-raad in opdracht van het Ministerie van OCW.

Download >
15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
Januari 2017 Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Het Groene Lyceum, een onderwijsconcept voor praktijkgerichte leerlingen met een havo werk- en denkniveau, zag in 2007 het levenslicht. Gedurende vijf jaar met de mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping in het zesde jaar, volgen leerlingen naast algemene vakken op havo-niveau, ook beroepsgerichte vakken. Wie zijn deze leerlingen? Waar komen ze terecht? En: wat vraagt ‘hoger’ praktisch onderwijs aan competenties en vaardigheden van docenten?

Download >
26 oktober 2016 Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

Download >
17 mei 2016 Parels van de samenwerking 2016

Parels van de samenwerking 2016

AOC’s hebben hun blik naar buiten gericht en werken veel samen; met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere kennisinstituten. AOC’s werken ook samen met elkaar: aan onderwijsconcepten, lesmateriaal en examens, door kennisuitwisseling en door het gezamenlijk gebruik van lesfaciliteiten en outillages. Het is niet altijd zichtbaar wat we doen. Om toch een indruk te krijgen van de veelvormigheid en intensiteit van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn, hebben wij deze brochure gemaakt.

Download >
24 september 2015 Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Infographic van het Sectorplan, de ambities van de scholen in beeld.

Download >
19 oktober 2015 Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan van de gezamenlijke AOC's en scholengemeenschappen met een groene afdeling. "Wij leiden den mensen op die de toekomst groen kleuren".

Download >
09 juli 2015 De parels van Voorop in de Vergroening

De parels van Voorop in de Vergroening

Als afronding van het project Voorop in de Vergroening is een interactieve PDF gemaakt, waarin alle scholen hun beste vergroeningsprojecten presenteren.

Download >
09 juli 2015 De evolutie van het groene onderwijs

De evolutie van het groene onderwijs

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de AOC's en AOC Raad is een animatiefilm gemaakt (op de homepage). Hiervan is een infograpic gemaakt voor het Vakblad Groen Onderwijs.

Download >
28 maart 2014 Het referentiekader vmbo - de determinatie beter in beeld

Het referentiekader vmbo - de determinatie beter in beeld

Er is een geupdate versie uitgebracht van het referentiekader vmbo, de handreiking voor het determineren van leerlingen in het vmbo-groen.

Download >
18 november 2013 Posters LOB pilots

Posters LOB pilots

Posters met de opbrengst van de LOB Pilots per school.

Download >
17 december 2013 Servicedocument Technologieroute

Servicedocument Technologieroute

Stappenplan voor een arbeidsmarktanalyse voor deelname aan de experimenten voor de technologieroute. Door AOC Raad en Aequor. Versie 2014-2015.

Download >
29 oktober 2013 Flyer 'Samen werken aan sterk vmbo-groen'

Flyer 'Samen werken aan sterk vmbo-groen'

Flyer over de set leerinstrumenten die de AOC Raad samen met het Ontwikkelcentrum realiseerde. Welke middelen zijn het en hoe kunt u ze inzetten?

Download >
14 oktober 2013 Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo

Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo

Relevante factoren en sturingsmogelijkheden. Gebaseerd op het gelijknamige onderzoek van Niek van den Berg.

Download >
22 oktober 2013 OGW Kalender Opbrengstgericht werken

OGW Kalender Opbrengstgericht werken

Dit product kunt u alleen downloaden, het is een interactieve kalender die u digitaal kunt gebruiken. Alle scholen die werken aan 'Opbrengstgericht werken', kunnen nu gebruik maken van een handige OGW-kalender. Deze wordt beschreven in het boekje 'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!' Clusius College heeft deze OGW kalender uitgewerkt. De basis voor opbrengstgericht werken wordt gevormd door het systematisch meten en analyseren van de resultaten van de school. Een OGW-kalender kan de school helpen bij het systematisch en cyclisch in kaart brengen van de meetmomenten en de acties die op basis van de metingen in de school verricht moeten worden. De kalender wordt nu gebruikt bij het Clusius College Alkmaar.

Download >
05 maart 2013 Eindrapport LOB Doorstroompilots

Eindrapport LOB Doorstroompilots

Publicatie van de VO-raad en de AOC Raad over de successen en aanknopingspunten voor betere loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB).

Download >
22 oktober 2012 De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid

De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid

In het schooljaar 2011-2012 werkten vijf vmbo-locaties als pilot aan de ontwikkeling van hun toetsbeleid met behulp van de Toetscyclus. In deze brochure delen de pilots hun ervaringen en de instrumenten die zij hebben ontwikkeld bij het invoeren van integraal toetsbeleid en het werken met de Toetscyclus.

Download >
22 oktober 2012 Meetlat Toetscyclus

Meetlat Toetscyclus

Download >
14 juni 2012 Praktische docentenhandleiding Opbrengstgericht werken

Praktische docentenhandleiding Opbrengstgericht werken

Speciaal voor docenten die Opbrengstgericht werken in de lespraktijk willen integreren, is de kern van de brochure 'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!' samengevat in een praktische handleiding.

Download >
10 mei 2012 'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!'

'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!'

In deze tweede brochure van de AOC werkgroep OGW staat het vakmanschap van docenten en schoolleiding centraal. Op inspirerende wijze beschrijft de brochure hoe opbrengstgericht werken het onderwijsrendement in het vmbo-groen kan versterken.

Download >
03 februari 2012 Voorop in de Vergroening

Voorop in de Vergroening

Het projectplan van Voorop in de Vergroening. De AOC’s willen in 2015 door samenleving, overheid en bedrijfsleven herkend en erkend worden als dé opleidingscentra voor ondernemend en innovatief groen.

Download >
29 september 2011 Opbrengstgericht werken in het vmbo-groen: 3x3=10

Opbrengstgericht werken in het vmbo-groen: 3x3=10

Informatie en instrumenten voor opbrengstgericht werken binnen het vmbo-groen.

Download >
29 september 2011 De Meetlat opbrengstgericht werken

De Meetlat opbrengstgericht werken

Krijg inzicht in welke mate opbrengstgericht werken is ingebed in uw school. Is een bijlage van de brochure 'Opbrengstgericht werken', hier los te downloaden.

Download >
19 oktober 2011 Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken

Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken

Download >