2015 Intercultureel communiceren is te leren

Intercultureel communiceren is te leren

Artikel over het praktijkonderzoek bij Lentiz Life College naar ‘crossculturele competenties als succesfactoren in de interculturele interactie’ door Toon van der Ven, docent onderzoeker bij Aeres Wageningen.

Download >
Bestellen >
2013 Handreikingen voor meer diversiteit in het groene onderwijs

Handreikingen voor meer diversiteit in het groene onderwijs

Met dit document biedt FORUM groene onderwijsinstellingen meer inzicht en handvatten voor het kiezen van een geschikte koers. Dit moet leiden tot meer allochtone leerlingen en allochtone medewerkers in het groene onderwijs, kortom meer diversiteit. In deze handreiking zal FORUM voornamelijk ingaan op etniciteit als één van de aspecten van diversiteit. Dit is het expertisegebied van FORUM. Genoemde handreikingen kunnen echter ook een positieve bijdrage leveren aan tolerantie richting alle minderheidsgroepen. De handreikingen die zijn beschreven dienen te worden gezien in het perspectief van lerende onderwijsinstellingen en dienen gezamenlijk beschouwd te worden als een meerjarenplan.

Download >
Bestellen >
2012 DOCENTENHANDLEIDING - Jij mag het zeggen!

DOCENTENHANDLEIDING - Jij mag het zeggen!

Debatteren over diversiteit voor leerlingen in het groene onderwijs Door leerlingen met elkaar te laten debatteren over gemeenschappelijke en controversiele onderwerpen worden zij gestimuleerd beter over het onderwerp na te denken. Tevens worden vaardigheden ontwikkeld, die een positieve uitwerking hebben op het zelfvertrouwen en weerbaarheid van leerlingen. Met prikkelende stellingen over controversiele en gedurfde thema's rond beeldvorming, leefstijlen, normen en waarden, wordt op deze manier een dialoog tot stand gebracht.

Download >
Bestellen >
2012 DOCENTENHANDLEIDING - Jouw klas, mijn klas

DOCENTENHANDLEIDING - Jouw klas, mijn klas

Uitwisseling tussen leerlingen van groene en gemengde scholen in (v)mbo Leerlingen met verschillende etnische en culturele achtergronden leven en leren vaak gescheiden van elkaar. In Jouw klas, mijn klas gaat een klas leerlingen van een gemengde school op bezoek bij een klas uit het groene onderwijs, en andersom. Ze volgen onder meer elkaars lessen. Vooraf wordt gevraagd wat ze daarvan verwachten. Achteraf wordt met ze doorgesproken wat ze van de 'ruil' vonden en in hoeverre de verwachtingen uitkwamen. Door een bezoek te brengen aan een totaal andere school krijgen de leerlingen van groene en gemengde scholen de mogelijkheid om, al is het maar voor even, deel uit te maken van een voor hen vaak onbekende 'andere' leefwereld. FORUM – Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

Download >
Bestellen >
Januari 2013 Ouders en Groen onderwijs. Bouwstenen voor een sterke betrokkenheid

Ouders en Groen onderwijs. Bouwstenen voor een sterke betrokkenheid

Steeds meer kinderen met een migrantenachtergrond kiezen voor een opleiding in het groene onderwijs. De ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Actief betrokken ouders hebben namelijk een positief effect op de leerpresentaties, het gedrag en de werkhouding van hun kind op school. Ouderbetrokkenheid vergroot dus de onderwijskansen, óók in het groene onderwijs. Dit boekje geeft bouwstenen voor een effectieve ouderbetrokkenheid waar de school, de ouders én de leerlingen van kunnen profiteren. FORUM – Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Download >
Bestellen >
05 juni 2012 Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Servicedocument van de AOC Raad, dat is gepubliceerd in samenwerking met Kies Kleur in Groen. Het document is een hulpmiddel voor AOC’s, die internationalisering effectief willen inzetten in hun diversiteitbeleid en omgekeerd.

Download >
Bestellen >
07 oktober 2009 Kies Kleur in Groen - uitvoeringsplan

Kies Kleur in Groen - uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan voor Kies Kleur in Groen.

Download >
Bestellen >
06 oktober 2008 Actieplan Kies Kleur in Groen

Actieplan Kies Kleur in Groen

Gezamenlijk actieplan van alle AOC's, Stoas Hogeschool en Aequor voor meer culturele diversiteit in een internationale groene context.

Download >
Bestellen >
2011 Diversiteit in sectororganisaties en productschappen

Diversiteit in sectororganisaties en productschappen

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij financiering van het ministerie van Economische Zaken met als doel diversiteit meer onder de aandacht te brengen van sectoren in het domein voedsel en leefomgeving. Aequor heeft vanaf maart 2010 een aantal sectoren vraaggericht ondersteund met het ontwikkelen en implementeren van een diversiteitsbeleid. De ondersteuning richtte zich op voorlichtingsactiviteiten, kennisoverdracht en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, die passen binnen een succesvol diversiteitsbeleid. Het rapport is een beschrijving van diensten en ervaringen van Aequor in het project ‘Diversiteit in sectororganisaties en productschappen’.

Download >
Bestellen >